Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres