Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servei de clavegueram i la vigilància especial de clavegueres particulars