Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de fems