Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei d'escola municipal d'adults i escola viva