Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles i objectes feixucs o voluminosos de la via pública i la seva custòdia