Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei d’utilització d’elements de mobiliari municipal