Ordenança fiscal de la taxa per a la concessió de drets funeraris sobres les unitats d´enterrament objecte de construcció d´acord amb el projecte bàsic d´ampliació del Cementeri Municipal de Santa Margalida