Ordenança fiscal reguladora de la taxa per optar a proves de selecció de personal