Reglament municipal regulador de la venda ambulant del terme de Santa Margalida