Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de cementiri municipal, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris locals