Ordenança reguladora de la taxa per distribució d'aigua, inclosos els drets d'enganxi, connexió i ús dels comptadors