Ordenança fiscal que regula la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atracciones situats en terreny d'ús públic i industries del carrer i rodatge cinematogràfic