Ordenança reguladora de la taxa per a l'ocupació dels terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa