Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació del servei d'ajuda a domicili, teleassistència, bugaderia i servei de dutxa