Ordenança reguladora de la taxa per a les entrades de vehicles a traves de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu, prohibició d'estacionament, càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe