Ordenança especial reguladora de la neteja, tancament de solars, enrajolament de voreres de carrers i ornament de façanes