Ordenança reguladora de la taxa per a l'ocupació dels terrenys d'ús públic amb enderrocs, materials de construcció i altres similars