Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació de serveis al centre d 'estades diürnes