Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de menjador i menjar a domicili