Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida, custòdia, sacrifici i eliminació d'animals morts