Ordenança municipal sobre tinença d'animals domèstics i de companyia