Ordenança reguladora de la Taxa per anuncis ocupant terrenys de domini públic local o visibles des de carreteres, camins veïnals, i altres vies públiques locals