Ordenança reguladora de la taxa per atorgament de les llicències sobre obertura d'establiments