Ordenança reguladora de la taxa per atorgament de llicències urbanisticas exigides pel art.178 de la Llei del Sòl