Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Anunci llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la borsa de tècnic informàtic
Per part d’aquesta Batlia en data d’avui s’ha dictat la següent resolució: Per decret de batlia de 4 de març de 2014, es va resoldre aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la borsa d’aspirants per a proveir, com a funcionaris interins o contractats laborals temporals, les vacants, substitucions i altres incidències de la categoria de tècnic informàtic d’aquest Ajuntament, concedint als aspirants un termini de 3 dies per esmenar les deficiències observades. Vist que els aspirants Pere Estelrich Alzamora i Pere Carreras Mas, han presentat reclamacions dins el referit termini.
Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit