Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Aprovació inicial del Catàleg de Protecció del Patrimoni del Municipi de Santa Margalida
L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 31 de març de 2014, va adoptar l’acord relatiu a l’aprovació inicial del Catàleg de Protecció del Patrimoni del Municipi de Santa Margalida redactat per Elements centre de gestió i difució del platrimoni històric, SL pel que es sotmet l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini de trenta (30) dies hàbils a comptar des de la publicació d’aquest edicte en el BOIB, restant a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar-lo, tot fent constar que l’esmentat acord comporta la suspensió de la tramitació de procediments i d’atorgament de llicències que puguin contradir les determinacions previstes en el Catàleg aprovat inicialment.
Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit