Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Decret conv Ple 16-02-15
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió extraordinària urgent de l’Ajuntament Ple de dia 16/02/2015

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària urgent de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 16 de febrer de 2015 a les 9.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria de la sessió.

2.- Examen i aprovació al•legacions i nova aprovació de la convocatòria per al contracte de transport temporal de persones denominat “mini-tren turístic”. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj287720.pdf


Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit