Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Decret convocatòria Ple 050315 ext urg


DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió extraordinària urgent de l’Ajuntament Ple de dia 5/03/2015

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària urgent de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 5 de març de 2015 a les 9.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria de la sessió.

2.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre aprovació de nova documentació complementària per l’esmena de deficiències detectades pel Consell de Mallorca relatives a la modificació puntual de les NNSS consistent en el canvi de qualificació urbanística d’un espai lliure públic i un equipament docent a Can Picafort. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj288273.pdf

3.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i resolució de les al•legacions i aprovació de nou termini per a la licitació del contracte de transport temporal de persones denominat “mini-tren turístic”.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj288274.pdf

4.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, aprovació de la declaració institucional del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj288275.pdf


Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit