Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Decret convocatòria Ple 220216 ext
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 22/02/2016

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 22 de febrer de 2016 a les 12.30 hores
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 22/02/2016

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 22 de febrer de 2016 a les 12.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació proposta d’aprovació del plec de clàusules administratives particulars, plec de prescripcions tècniques i estudi econòmic per a la contractació per concessió administrativa del servei públic municipal de recollida i transport de fems municipal, gestió integral dels parcs verds del municipi i neteja viària del terme municipal de Santa Margalida.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj302303.pdf

Santa Margalida, 17 de febrer de 2016
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit