Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Decret convocatòria Ple 230215 ord
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 23 de febrer de 2015 a les 20.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 26 de gener de 2015.

2.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària urgent de l’Ajuntament Ple de dia 16 de febrer de 2015.

3.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació definitiva del Reglament municipal regulador de la venda ambulant en el terme de Santa Margalida. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj287927.pdf

4.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació inicial del Reglament pel qual es modifica el Reglament regulador del Registre de documents de l’Ajuntament de Santa Margalida. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj287926.pdf

5.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació d’una segona exposició pública de la modificació puntual de les NNSS, relativa a la modificació de la zonificació esportiva del Sector 7(actualment sòl urbà per recepció de la urbanització) a zona d’instal•lacions infraestructurals amb modificació dels articles 146 i 147 de les NNSS. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj287925.pdf

6.- Examen i aprovació proposta moció presentada pel Grup Municipal Suma pel Canvi (SpC) sobre model de gestió aeroportuària per als ports de les Illes Balears. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj287941.pdf

7.- Examen i aprovació moció presentada pel Grup Municipal Suma pel Canvi (SpC) en suport de la concessió d’asil polític a l’activista saharaui HASSANA AALIA. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj287929.pdf

8.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre desistiment de la tramitació de l’antic Catàleg de Patrimoni i aprovació de la memòria d’adaptació al Pla Territorial de Mallorca. Esmena de deficiències detectades pel Departament d’Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj287930.pdf

9.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre adhesió de l’Ajuntament de Santa Margalida al “Sistema de Contratación Centralizada Estatal de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj287931.pdf

10.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre aprovació de la Relació de Llocs de Treball ( RLT). www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj287933.pdf

11.- Mocions / propostes d’urgència.PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit