Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Decret convocatòria Ple 4-12-2014
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 4 de desembre de 2014 a les 20.00 hores
DECRET CONVOCATÒRIA PLE 4-12-2014
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 4 de desembre de 2014 a les 20.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 24 de novembre de 2014.

2.- Examen i aprovació proposta d’acord d’aprovació del Pressupost Municipal 2015 i taxa de referència de creixement de despesa. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj285408.pdf

3.- Examen i aprovació proposta relativa a l’aprovació de nova documentació complementària per l’esmena de deficiències detectades pel Consell de Mallorca relatives a la modificació puntual de les NNSS consistent en el canvi de qualificació urbanística d’un espai lliure públic i un equipament docent a Can Picafort. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj285409.pdf

Santa Margalida, 1 de desembre de 2014
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit