Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
decret convocatòria Ple extraordinari 270415
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 27/04/2015

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 27 d’abril de 2015, a les 11.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Sorteig dels membres que han de formar les meses electorals per a les eleccions autonòmiques, locals i al Consell de Mallorca 2015.
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit