Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Edicte conv Ple 131017 ext urg
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió extraordinària urgent de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 13 d’octubre de 2017 a les 9.30 hores
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió extraordinària urgent de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 13 d’octubre de 2017 a les 9.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria de la sessió.

2.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 28 de novembre de 2016.

3.- Examen i aprovació proposta d’aprovació definitiva del Compte General corresponent a l’exercici 2016.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj325257.pdf

4.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta d’aprovació de la relació de llocs de feina i fitxes de llocs de feina.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj325255.pdf

5.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre declarar d’Interés Turístic del Municipi de Santa Margalida l’esdeveniment Can Picafort. La Nova Itaca de la Mediterrània.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj325256.pdf

6.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 9 d’octubre de 2017

El Batle, (Delegació de signatura, Decret núm 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls)Joan Monjo Estelrich
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit