Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Edicte conv Ple 27/09/2018 ord
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 27 de setembre de 2018 a les 20.00 hores
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 27 de setembre de 2018 a les 20.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 30 de març de 2017.

2.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 26 de juliol de 2018.

3.- Examen i aprovació proposta sobre correcció de l’acord adoptat a la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 26 de juliol de 2018, concretament el punt 14 de l’ordre del dia, sobre creació de 5 llicències d’auto-taxi.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj335101.pdf

4.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació definitiva del Compte General corresponent a l’exercici 2017.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj335102.pdf

5.- Examen i aprovació proposa sobre aprovació de factures: expedient reconeixement extrajudicial 3/2018.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj335113.pdf

6.- Examen i aprovació proposta sobre modificació de crèdit 24/2018 per concessió de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul•lació.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj335103.pdf

7.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de factures: Expedient reconeixement extrajudicial, factures 2018.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj335104.pdf

8.- Examen i aprovació proposta sobre modificació de crèdit 26/2018 per suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per despeses generals.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj335105.pdf

9.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de les bases específiques que han de regir la concessió de beques a estudiants.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj335106.pdf

10.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta per a la creació d’un consorci de la finca de Son Real.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj335112.pdf

11.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 24 de setembre de 2018

El Batle, (Delegació de signatura, Decret núm 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls) Joan Monjo Estelrich
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit