Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Edicte conv Ple 31/05/18 ord
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 31 de maig de 2018 a les 19.30 hores
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 31 de maig de 2018 a les 19.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Presa de possessió de la regidora Sra. Catalina Tous Seguí pel partit Can Picafort Unit (CPU).

2.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 4 de maig de 2018.

3.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de factures: expedient reconeixement extrajudicial 2/2018.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj332086.pdf

4.- Examen i aprovació de la declaració institucional relativa a la regulació del lloguer de vehicles turisme amb conductor VTC.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj332088.pdf

5.- Mocions / propostes d’urgència.PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntesSanta Margalida, 28 de maig de 2018

El Batle, (Delegació de signatura, Decret núm 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls) Joan Monjo Estelrich
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit