Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Edicte conv Ple 311017 ext
EDICTE En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 31 d’octubre de 2017 a les 14.00 hores
EDICTE En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 31 d’octubre de 2017 a les 14.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA 1.- Examen i aprovació proposta de Batlia sobre declaració de no disponibilitat de crèdit pressupostari.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj325593.pdf

2.- Examen i aprovació proposta de Batlia sobre aprovació inicial de la modificació de crèdit 22/2017 per concessió de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul•lació.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj325594.pdf

3.- Examen i aprovació proposta de Batlia sobre aprovació inicial de la modificació de crèdit 23/2017 per concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per despeses generals (inversió sostenible).www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj325596.pdf

4.- •Examen i aprovació proposta de Batlia sobre aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida i eliminació de fems.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj325697.pdf

5.- Examen i aprovació proposta de Batlia sobre aprovació de les bases específiques que han de regir la concessió de beques a persones amb discapacitats.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj325598.pdf

6.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta de Batlia de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d’ús públic i industries del carrer i rodatge cinematogràfic (BOIB núm. 137 de 02/10/2003 i BOIB núm. 33 07/03/2015).www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj325599.pdf

7.-Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta del regidor d’Hisenda sobre aprovació factures: Expedient reconeixement extrajudicial 3/2017.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj325600.pdf

8.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta de Batlia sobre resolució recurs de reposició contra l’acord plenari de declaració de caducitat drets funeraris part antiga Cementeri.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj325606.pdf

9.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 26 d’octubre de 2017

El Batle, (Delegació de signatura, Decret núm 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls) Joan Monjo Estelrich
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit