Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Edicte conv Ple 31/10/2018 ext
En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 31 d’octubre de 2018 a les 13.30 hores,
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 31 d’octubre de 2018 a les 13.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 27 de setembre de 2018 .

2. Examen i aprovació proposta sobre modificar el Pla Anual Normatiu per a l’any 2018 de l’Ajuntament de Santa Margalida aprovat a la sessió plenària de dia 5 d’abril de 2018 i modificat a la sessió de dia 26 de juliol del mateix any.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj335821.pdf

3.- Examen i aprovació proposta sobre modificació l’Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei de l’Escola de Música (BOIB Núm. 139 de 15/12/2011 i BOIB Núm. 192 de 24/12/2011).www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj335822.pdf

4.- Examen i aprovació proposta sobre formular al•legacions al Pla director sectorial de residus no perillosos de l’illa de Mallorca, inicialment aprovat pel Ple del CIM dia 13/09/2018.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj335823.pdf

5.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de la revisió de la superfície del contracte de concessió administrativa del servei públic municipal de recollida i transport de fems, gestió integral de parcs verds del municipi i neteja viària del terme municipal de Santa Margalida.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj335824.pdf

6.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre iniciar el tràmit per resoldre el Conveni amb el Govern Balear en relació a la finca pública de Son Realwww.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj335825.pdf

7.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 26 d’octubre de 2018

El Batle, (Delegació de signatura, Decret núm 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls)

Joan Monjo Estelrich
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit