Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Edicte convocatòria Ple 300317 ord
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 30 de març de 2017 a les 19.30 hores
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 30 de març de 2017 a les 19.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 31 d’octubre de 2016.

2.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 18 de novembre de 2016.

3.- Examen i aprovació de la proposta sobre aprovació de la despesa derivada del reconeixement extrajudicial de crèdits 1-2017.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj317651.pdf

4.- Examen i aprovació de la proposta sobre aprovació el protocol regulador de les mesures contra la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament i Hidrobal.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj317652.pdf

5.- Examen i aprovació de la proposta sobre aprovar el Conveni de Col•laboració amb HIDROBAL, GESTIÓN DE AGUAS DE BALEARES, SAU per a la generació d’ajuts i mesures socials associades al servei municipal de subministrament d’aigua.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj317653.pdf

6.- Examen i aprovació de la proposta sobre aprovar inicialment el Codi ètic de bon govern i transparència de l’Ajuntament de Santa Margalida.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj317654.pdf

7.- Examen i aprovació de la proposta sobre requerir a la Conselleria de Medi Ambient Agricultura i Pesca per tal que retiri la proposta de declaració de ZEPA en els terrenys propietat privada del terme de Santa Margalida.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj317655.pdf

8.- Examen i aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal SUMA sobre la promoció de les festes de Sant Mateu.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj317656.pdf

9.- Examen i aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal SUMA sobre la revocació del nomenament de fill il•lustre a Joan March Ordinas i condemna del cop d’estat de 1936.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj317657.pdf

10.- Donar compte de la Resolució de Batlia sobre competències delegades en la Junta de Govern Local.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj317658.pdf

11.- Examen i aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal Convergència sol•licitant al Govern Balear i al Consell de Mallorca que respecti la parcel•la mínima de 14.000 metres que apareix actualment al PTM a efectes de construir un habitatge unifamiliar dins sòl rústic.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj317659.pdf

12.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 27 de març de 2017

Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit