Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Edicte convocatòria Ple 31 Agost 2017 Extraordinari
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 31 d’agost de 2017 a les 12.00 hores
EDICTE

Convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 31/08/2017

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 31 d’agost de 2017 a les 12.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació proposta sobre modificació de crèdit 16/2017 per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj323914.pdf

2 .- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de factures: expedient reconeixement extrajudicial 2/2016. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj323917.pdf

3.- Examen i aprovació proposta sobre instar al Govern Balear perquè realitzi les gestions oportunes per adquirir les parcel•les 152 i 138 del Polígon 12 de Son Real per poder constituir el Parc Natural de Son Real. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj323918.pdf

4.- Examen i aprovació proposta sobre aprovar l'esmena de deficiències del CIM de la modificació de les Normes Subsidiàries relativa a la classificació d'un sector urbanitzable directament ordenat d'equipaments i aparcaments públics i sotmetre la mateixa a exposició pública de 45 dies hàbils per constituir una alteració substancial. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj324017.pdf

5.- Ratificació de la designació del batle, Sr. Joan Monjo i del regidor, Sr. Martí Àngel Torres, com a representants municipals per a la propera reunió de la Comissió de seguiment del conveni vigent de data 27/12/2005( Decrets 663 i 708).

6.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre la modificació del protocol de la processó de la beata i obrir un termini d’exposició pública per a que els diferents grups polítics puguin fer les propostes de modificació que considerin oportunes. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj323919.pdf

7.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia

2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 28 d’agost de 2017

El batle Davant meu La secretària (acctal)

Joan Monjo Estelrich Alicia Payeras Pascual
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit