Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Edicte Convocatòria Ple Ordinari 30/11/2017
En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 30 de novembre de 2017 a les 19.30 hores
EDICTE En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 30 de novembre de 2017 a les 19.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA

ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació inicial del projecte de Pressupost Municipal General per a l’exercici 2018. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj326704.pdf

2.- Examen i aprovació proposta sobre resolució de les al·legacions presentades a l’exposició pública de l’aprovació inicial de la revisió de les Normes Subsidiàries de planejament d’acord amb l’informe tècnic de contestació i proposta de resolució redactat pels Arquitectes: José Ma. Mayol i Antoni Ramis Ramos, Aprovar la documentació gràfica i escrita relativa a les modificacions introduïdes en aquesta revisió i sotmetre-la de nou a informació pública de 45 dies hàbils per representar modificacions substancials segons l’art. 156.4 del RLOUSM. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj326705.pdf

3.- Examen i aprovació proposta sobre resolució del conveni de col·laboració subscrit entre l’IBASAN i l’Ajuntament de Santa Margalida per a la construcció d’una nova depuradora en el terme municipal de Santa Margalida. dia 27 de desembre de 2005 per l’incompliment de les obligacions assumides per l’IBASAN. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj326706.pdf

4.- Examen i aprovació proposta sobre iniciació del procediment per l’adquisició a títol onerós i per adjudicació directa de la parcel·la 147 del polígon 6 de Santa Margalida. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj326707.pdf

5.- Examen i aprovació proposta sobre instar al Govern Balear perquè inclogui als Pressupostos de l’any 2018 la partida necessària per finançar el cost de l’obra consistent en la construcció d’un Centre d’Educació Infantil i Primària al nucli de Can Picafort previst en 4.383.618,18.-€ i que executi dites obres. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj326708.pdf

6.- Examen i aprovació proposta sobre demanar al Govern Balear que, donant compliment a la proposició no de llei núm. 10.996 presentada pel grup parlamentari del PI (proposta per lesIlles) i aprovada el propassat 15 de novembre per la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori del Parlament de les Illes Balears, que procedeixi a estudiar la possibilitat d'ampliació de qualsevol de les depuradores existents (Santa Margalida i Son Serra de Marina) en un radi de set quilòmetres de Can Picafort per tractar la aigües residuals de Can Picafort possibilitant així la reutilització de les aigües tractades i cercar totes les alternatives possibles (reg, recàrrega d'aqüífers, etc.) per evitar l'abocament d'aigües residuals tractades o sense tractar a la badia d'Alcúdia. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj326709.pdf

7.- Examen i aprovació del Conveni de Col·laboració amb el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics per a l’execució del projecte de reurbanització i millora del carrer d’Isaac Peral entre la carretera de Santa Margalida i Son Bauló. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj326710.pdf

8.- Examen i aprovació del Conveni de Col·laboració amb el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics per a l’execució del projecte d’embelliment del Passeig Colon i dotació de mobiliari urbà i lluminàries a Ca’n Picafort. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj326711.pdf

Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit