Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Elecció Jutge/ssa de Pau substitut/a
D’acord amb el que disposen la Llei 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, i el Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, és necessari iniciar el procediment per a l’elecció del jutge/ssa de pau substitut/a. D’acord amb els art. 101, 102 i 103 de la Llei 6/1985 i 5 del Reglament 3/1995, abans esmentats, es fa pública la convocatòria per a cobrir la plaça de jutge/ssa de pau substitut d’aquest municipi i s’obre un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), perquè les persones que estiguin interessades sol·licitin per escrit ser escollides per el càrrec esmentat al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, d’acord amb l’annex I.
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit