Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Informació pública expedient expropiació forçosa
En aquest Ajuntament, per acord adoptat en sessió plenària de data 22 de juliol de 2.013, es tramita expedient d’expropiació forçosa i necessitat d’ocupació del següent bé immoble: Parcel·la amb referència cadastral 2518908EE1021N0001OT, situada a l’Avinguda del Pinar de Santa Eulàlia número 17 de Can Picafort, terme de Santa Margalida, classificada com a sòl urbà docent-cultural, amb una superfície de 6.000 m2 i titularitat de l’entitat PAVIMENTOS SIQUIER, S.A.

En compliment del que disposa l’article 18 de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre Expropiació Forçosa, es sotmet l’expedient a informació pública per termini de 15 dies a comptar des de la inserció del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per tal que, qui es vegi afectat per aqueta expropiació, formuli les al·legacions que estimi adients.

L’expedient es pot consultar en el Negociat de Secretaria de l’Ajuntament de Santa Margalida situat en el Passeig des Pouàs número 23 de Santa Margalida, CP 07450.
Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit