Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Modificació i correció d'errades de les bases per atorgar les concessions sobre els drets funeraris declarats caducats a la sessió plenària de dia 31 d’octubre de 2017 aprovades 15 de febrer de 2018
Mitjançant Resolució de Batlia Número 121, s'ha acordat modificar la Base Quarta, eliminant el darrer paràgraf de la mateixa, d’acord amb el qual “Encara que es reuneixin les condicions abans indicades, només es podrà optar a una unitat d’enterrament per persona.” i rectificar l’errada detectada a les bases 5.2, 5.3 i 5.4 i substituir la paraula “tercera” per la paraula “quarta”, en el sentit que els requisits dels sol·licitants estan continguts a la base quarta i no a la tercera.
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit