Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament consistent en que la parcel·la destinada a equipament docent del sector 9
Aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de dia 30 de setembre de 2013 la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament consistent en que la parcel•la destinada a equipament docent del sector 9 es qualifica com a espai lliure públic i aquesta superfícies passa a incrementar la parcel•la docent del sector 11, disminuint la superfície de l’espai lliure públic del sector 11 per tal d’obtenir una parcel•la destinada a equipament docent amb superfícies adequades per aquest ús, tot i que la superfície destinada a equipaments docents dels diferent sectors de Can Picafort és insuficient, tot això de conformitat amb la documentació annexa, redactada per Antonio Ramis Ramos i José Mª Mayol Comas i l’informe de no subjecció a avaluació d’impacte redactat per Olivar gestió i Medi, Sl representada per Jaume Munar i Bernat, es somet a informació pública, per termini d’un mes, comptats a partir de del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, durant el qual es podrà examinar l’expedient al departament de secretaria i en el negociat d’urbanisme d’aquesta corporació i formular les reclamacions i al•legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, d’acord amb l’establert en l’art. 120 del Reglament de Planejament urbanístic i l’art. 8 del RDL 16/1981 de 16 d’octubre, es fa pública la suspensió de l’atorgament de llicències en l’àmbit afectat, la qual tindrà la durada prevista a l’art. 7 bis de la Llei 4/2008 de Mesures Urgents per a un Desenvolupament Sostenible segons la redacció donada per l’art. 8 de la Llei 5/2009, extingint-se, en tot cas, amb l’aprovació definitiva de la modificació puntual. No obstant podran concedir-se les llicències basades en el planejament vigent que respectin les determinacions de la modificació puntual.
Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit