Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Nova aprovació de la proposta de modificació puntual 1/2016 de les NNSS de Santa Margalida redactada pels tècnics arquitectes superiors Srs. Josep Mª Mayol Comas i Antoni Ramis Ramos
Nova aprovació de la proposta de modificació puntual 1/2016 de les NNSS de Santa Margalida redactada pels tècnics arquitectes superiors Srs. Josep Mª Mayol Comas i Antoni Ramis Ramos, per la implantació d’un sistema general sanitari-assistencial i d’aparcaments públics, així com el document ambiental estratègic redactat pel Sr. Jaume Munar Bernat, que inclou les modificacions i consideracions requerides pels informes d’altres administracions anteriorment esmentats.

Aprovat per l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 28 de setembre de 2017 la nova aprovació de la modificació puntual 1/2016 de les Normes Subsidiàries de planejament de Santa Margalida redactada pels tècnics arquitectes superiors Srs. Josep Mª Mayol Comas i Antoni Ramis Ramos

Es somet a informació pública per termini de 45 dies hàbils des de la data de publicació de l'anunci al BOIB. Si bé la publicació al BOIB d'aquest anunci es va realitzar el 09.12.2017, atès que la documentació completa de la modificació es va publicar en aquesta página web el 15.01.2018, s'admetran les reclamacions i al·legacions que es formulin fins al 20.03.2018
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit