Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Permís municipal Auto Taxi convocatòria 2018
En data 10 d’abril de 2018, el Batle, mitjançant Decret ha aprovat la convocatòria i les bases per a obtenir el permís municipal d’auto taxi, que ha estat publicat al BOIB número 46 de 14 d’abril de 2018, el que es fa públic als efectes oportuns i a efectes d’inici del termini per formular la sol·licitud per prendre part en les proves que es realitzaran, d’acord amb el model de sol·licitud aprovat.

S'adjunten les bases i el model de sol·licitud (annex), així com un resum de les dates de les cinc proves previstes a realitzar durant l'any 2018 juntament amb els terminis per a formular les instàncies.
Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit