Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
S’ha acordat ampliar per termini d’un mes la informació publica de l’avanç de la revisió i adaptació de les NNSS
Per resolució de Batlia de data 15 de març de 2013 s’ha acordat ampliar per termini d’un mes la informació publica de l’avanç de la revisió i adaptació de les NNSS al Pla Territorial de Mallorca i l’informe previ de sostenibilitat ambiental aprovats per acord de l’Ajuntament en Ple en sessió ordinària de 28 de gener de 2013. Per tant durant un mes a comptar des del dia següent de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en un dels diaris de major difusió de les Illes Balears, el el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, es podran presentar-se al•legacions, suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives a l’ordenació prevista a la avanç, mitançant escrit dirigit a Batlia.

La documentació podrà examinar-se al departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Santa Margalida al Passeig d’Es Pouàs, 23 en horari d’oficina.
Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit