Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Sol·licitud de pagament de tributs fraccionat
Fins el 10 de febrer es pot sol·licitar el pagament fraccionat d'imposts mitjançant la presentació del model adjunt.
Es pot sol·licitar sobre els següents tributs:

a) Impost sobre béns immobles.
b) Impost sobre activitats econòmiques.
c) Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
d) Taxa per la prestació del servei de recollida de fems.
e) Taxa per la prestació del servei de clavegueram.


S'admeten les següents modalitats:


a) Modalitat de nou pagaments: En vuit mensualitats (de març a octubre), la quantitat equivalent al resultat de dividir per nou l’import del conjunt de rebuts dels tributs liquidats al sol·licitant en l’exercici immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantitat resultant de deduir, a l’import dels rebuts dels padrons o llistes de cobrament ja definitivament aprovades a nom del sol·licitant, les quantitats ja pagades. En el supòsit que el deute del sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució.


b) Modalitat de quatre pagaments: En tres pagaments trimestrals (març, juny, setembre) la quantitat equivalent al resultat de dividir per quatre l’ import del conjunt de rebuts dels tributs liquidats al sol·licitant en l’exercici immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantitat resultant de deduir, a l’import dels rebuts dels padrons o llistes de cobrament ja definitivament aprovades a nom del sol·licitant, les quantitats ja pagades. En el supòsit que el deute del sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució.


L’acolliment al sistema especial de pagament es prorrogarà automàticament per a l’exercici següent sempre que l’interessat no en manifesti la seva renúncia expressa i no tingui deutes pendents de pagament en període executiu.
Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit