Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Ampliació del tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial de la revisió i adaptació de les Normes Subsidiàries de Planejament d’aquest terme municipal
L’ajuntament en Ple, en sessió de dia 31 de Març de 2014, va acordar ampliar per un termini de 15 dies hàbils el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial de la revisió i adaptació de les Normes Subsidiàries de Planejament d’aquest terme municipal que finalitzava el dia 11 d’abril de 2014. Per tant, dit termini queda ampliat en 15 dies hàbils i finalitzarà el proper dia 3 de maig de 2014. Durant aquest termini, es podrà examinar la documentació redactada per ELT de arquitectura y urbanismo S.L i Olivar Gestió i Medi, SL respectivament, al departament de secretaria i en el negociat d’urbanisme d’aquesta corporació i formular les reclamacions i al•legacions que s’estimin pertinents.
Bookmark and Share

DOKUMENTE ZUM HERUNTERLADEN UND LINKS

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit