Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Anuncio del resultado de la valoración provisional de méritos de la bolsa de la categoría de técnico informático
Es concedeix als aspirants interessats un termini de 3 dies hàbils, des de la publicació d’aquest acord al tauler d’anuncis i a la pàgina web d’aquest Ajuntament, perquè puguin efectuar les reclamacions que estimin oportunes. Una vegada resoltes es dictarà i publicaran els resultats i la llista definitiva d’aspirants. Cas de que no es formulin reclamacions, els resultats seran automàticament elevats a definitius.
Bookmark and Share

DOKUMENTE ZUM HERUNTERLADEN UND LINKS

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit